บทความ | สาระประกันภัย

รถเกิดอุบัติเหตุ แต่ พ.ร.บ. หาย! แบบนี้เคลมประกันได้ไหม?

รถเกิดอุบัติเหตุ แต่ พ.ร.บ. หาย! แบบนี้เคลมประกันได้ไหม?
20/03/2024  สาระประกันภัย

“พ.ร.บ.รถยนต์” ถือเป็นสิ่งสำคัญโดยกฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก จำเป็นต้องทำ เพราะการทำ พ.ร.บ. รถยนต์นี้ช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ

รถเกิดอุบัติเหตุ แต่ พ.ร.บ. หาย! แบบนี้เคลมประกันได้ไหม? | SMILE INSURE


พ.ร.บ. ย่อมาจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นประกันภัยภาคบังคับที่ กฎหมายกำหนดให้รถทุกคัน ที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำ โดยไม่คำนึงถึงประเภทของรถ

แต่หลายคนคงยังสงสัยอยู่ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุ แต่ พ.ร.บ. หาย แบบนี้จะเคลมประกันได้ไหม เมื่อ พ.ร.บ. หายจะต้องทำอย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

 รถเกิดอุบัติเหตุ แต่ พ.ร.บ. หาย! แบบนี้เคลมประกันได้ไหม? | SMILE INSURE


ความสําคัญของ พ.ร.บ. 

 • คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนน
 • เยียวยาผู้ประสบภัย โดยไม่คำนึงว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือถูก
 • ช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับค่ารักษาพยาบาล และค่าสินไหมทดแทนอย่างทันท่วงที

 อ่านเพิ่มเติม: ต่อ พ.ร.บ. ทุกปี จําเป็นต้องทําประกันรถยนต์เพิ่มไหม?

ความสำคัญของประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

 • เป็นหน้าที่ของเจ้าของรถที่ต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด
 • กฎหมายได้กำหนดให้มีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันต่อสังคม
 • เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ที่ขับขี่หรือเจ้าของรถหากต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 • เป็นมาตรการการลดปัญหาทางสังคมด้านหนึ่งซึ่งไม่ต้องรอการพิสูจน์ความผิด
 • เป็นมาตรการบรรเทาผลร้ายต่อผู้เสียหายหากเกิดการรับผิดชอบ
 • เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐด้านการักษาทรัพยากรมนุษย์

 อ่านเพิ่มเติม: รู้ก่อนตัดสินใจ ต่อประกันรถยนต์ที่ไหนดี?

ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. แบ่งออกเป็น 2 กรณี

คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต

 • กรณีเสียชีวิต
 • กรณีทุพพลภาพ
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าทำศพ
 • จำนวนเงินคุ้มครอง ของ พ.ร.บ. จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของรถ

ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. เบื้องต้น (ยังไม่พิสูจน์ความผิด)

 • ค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
 • ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน
 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาทต่อคน

**หากเสียหายรวมกันทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน

 รถเกิดอุบัติเหตุ แต่ พ.ร.บ. หาย! แบบนี้เคลมประกันได้ไหม? | SMILE INSURE


ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. (กรณีเป็นฝ่ายถูก)

การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้เคลมประกัน จะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดตามกฎหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน
 • การเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000 บาทต่อคน
 • กรณีสูญเสียอวัยวะตามเกณฑ์ จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท ต่อหนึ่งคน
 • ค่าชดเชยการรักษาตัว กรณีผู้ป่วยใน 200 บาทต่อวัน แต่ไม่เกิน 20 วัน หรือไม่เกิน 4,000 บาท
 • จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดรวมกันต้องไม่เกิน 304,000 บาท
 • วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 5,000,000 ต่อครั้ง
 • วงเงินคุ้มครองความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง 10,000,000 ต่อครั้ง

 อ่านเพิ่มเติม: ต่อประกันรถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

พ.ร.บ. หาย เคลมประกันได้ไหม?

สำหรับกรณีที่ พ.ร.บ. หาย เมื่อเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่มีคู่กรณีหรือผู้ประสบภัย จะไม่ได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.รถยนต์ และยังจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เองทั้งหมดแต่หากรถไม่มีพรบ ประสบอุบัติเหตุ 

และมีบุคคลภายนอกหรือคู่กรณีบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ทางคู่กรณีสามารถเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ 

รถเกิดอุบัติเหตุ แต่ พ.ร.บ. หาย! แบบนี้เคลมประกันได้ไหม? | SMILE INSURE


โดยทางกองทุนฯ จะทำการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ประสบภัยก่อน และจะไปไล่เก็บเบี้ยคืนกับทางเจ้าของรถ ซึ่งจะบวกเงินเพิ่มจากเดิมอีก 20% รวมกับค่าปรับที่ไม่ทำหรือต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ และค่าปรับที่นำรถไม่มีพรบ มาใช้งานเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท

รถเกิดอุบัติเหตุ แต่ พ.ร.บ. หาย! แบบนี้เคลมประกันได้ไหม? | SMILE INSURE


พ.ร.บ. หาย แต่มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ในส่วนของตัวรถถ้ารถเกิดอุบัติเหตุแต่เจ้าของได้ทำประกันรถยนต์ไว้แน่นอนว่าจะได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้ ซึ่งความคุ้มครองจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับประเภทของประกันที่ซื้อและทุนประกัน 

เพราะประกันภัยรถยนต์มีไว้เพื่อช่วยซ่อมรถและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่บานปลายเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ซึ่งสามารถเคลมประกันภัยรถยนต์ได้

รถเกิดอุบัติเหตุ แต่ พ.ร.บ. หาย! แบบนี้เคลมประกันได้ไหม? | SMILE INSURE


สามารถต่ออายุ พ.ร.บ. ที่ไหนได้บ้าง?

ปัจจุบันการต่อ พ.ร.บ. ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปกรมขนส่งหรือที่ทำการไปรษณีย์เท่านั้นแต่สามารถต่อที่อื่นได้ดังนี้

 • บริษัทประกันภัย
 • ธนาคาร
 • ตัวแทนประกันภัย
 • เว็บไซต์ของบริษัทประกันภัย

และถ้าหากคุณมีประกันรถยนต์ภาคสมัครใจอยู่แล้วก็สามารถเลือกต่อ พ.ร.บ. กับบริษัทประกันที่ทำประกันรถยนต์ไว้ได้เลย

จะเป็นอย่างไรหากไม่ต่อ หรือ ขาดต่อ พ.ร.บ.

 • มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 • ไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้

 รถเกิดอุบัติเหตุ แต่ พ.ร.บ. หาย! แบบนี้เคลมประกันได้ไหม? | SMILE INSURE


กรณี พ.ร.บ. หาย จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง? และต้องทำอย่างไร?

ตามปกติแล้ว ถ้าพ.ร.บ.หาย สามารถใช้สำเนาที่เคยถ่ายเอกสารไว้ ประกอบการต่อภาษีได้เลย แต่ถ้าพ.ร.บ.หายและไม่มีสำเนาเก็บไว้ จะไม่สามารถต่อภาษีได้ 

แต่เจ้าของรถไม่ต้องตกใจหรือเครียดจนเกินไป เพราะปัญหานี้แก้ไขได้ง่ายๆ ด้วยการรีบไปขอพ.ร.บ.รถยนต์ใหม่ให้เร็วที่สุด ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ ตามนี้

 • ไปสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความ พ.ร.บ. หาย ป้องกันบุคคลอื่นที่เก็บได้นำไปแอบอ้าง แล้วขอสำเนาใบแจ้งความ หรือสำเนาบันทึกประจำวันกลับมา
 • เตรียมเอกสารสำคัญเอกสารประกอบการขอ พ.ร.บ. รถยนต์ใหม่ อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสมุดคู่มือทะเบียนรถหรือรายการจดทะเบียนรถ (ตัวจริงและสำเนา)
 • ไปติดต่อขอ พ.ร.บ.รถยนต์ใหม่ที่กรมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด

สำหรับใครที่จำข้อมูลของพ.ร.บ. รถตัวเองไม่ได้ แต่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลในส่วนนี้ ให้โทรสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 ตลอด 24 ชั่วโมง

รถเกิดอุบัติเหตุ แต่ พ.ร.บ. หาย! แบบนี้เคลมประกันได้ไหม? | SMILE INSURE

สรุป

พ.ร.บ เป็นสิ่งสำคัญที่รถทุกคันต้องทำตามที่กฎหมายบังคับ ส่วนประกันภัยภาคสมัครใจก็สำคัญไม่แพ้กันทุกคนที่เป็นเจ้าของรถยนต์คงไม่อยากประสบอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 

แต่ถ้าเกิดขึ้นจริง การมีประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองดีก็จะช่วยให้คุณมีหลักประกันและได้รับการชดเชยความเสียหาย เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุแนะนำว่าควรรีบทำประกันภัยรถยนต์ไว้นะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ