เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ

คำชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการ

เพื่อผลประโยชน์ของคุณในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์ SMILE INSURE กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึง นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งทั้งสองส่วนเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ SMILE INSURE เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราถือว่า คุณเห็นด้วยและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการแล้วในขณะนี้ และอาจมีเงื่อนไข และ/หรือ ข้อกำหนดอื่นๆ ปรากฏขึ้นเพิ่มเติม เมื่อคุณเข้าไปยังหน้าเพจนั้นๆ บนเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ของเรา

คำว่า “เว็บไซต์ของเรา” และ “ไซต์ของเรา” หมายถึง ข้อมูล, ข้อความ, กราฟฟิค, การบริการ และข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.smileinsure.co.th

เว็บไซต์ของเราเป็นของและบริหารจัดการโดยบริษัท สมายล์ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นการจัดทำในนามของ SMILE INSURE เว็บไซต์ของเราไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว การเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำด้านอื่นๆ ดังนั้น ก่อนจะปฏิบัติตามข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา หรือลิงค์อื่นใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา คุณควรพิจารณาและตัดสินใจด้วยตนเอง

กรรมสิทธิ์เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา

เราเป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา รวมไปถึง โลโก้ การออกแบบ ภาพกราฟฟิค เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และการจัดวางเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เราและ/หรือบุคคลที่สามซึ่งได้รับอนุญาตจากเราเท่านั้น ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบรรดาข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา

คุณไม่มีสิทธิใช้ ผลิต ดัดแปลง ลอกเลียน ทำซ้ำ ตีพิมพ์ ขาย ขายต่อ แจกจ่าย เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นในข้อมูลหรือเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่คุณได้รับอนุญาตจากเราโดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

สำหรับข้อเสนอแนะ และ/หรือ ความคิดเห็นต่างๆ ที่คุณเขียนลงในหัวข้อสนทนาหรือกระทู้บนเว็บไซต์ของเรา เรามีสิทธินำไปใช้ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือขออนุญาตจากคุณ และตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ คุณรับรองว่าการนำไปใช้ของเราไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม

สำหรับกรณีที่เราตรวจพบว่ามีการละเมิดสิทธิใดๆ ของเรา เราจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ละเมิดโดยทันที

สภาพพร้อมใช้งานและความถูกต้องของเว็บไซต์

เว็บไซต์และข้อมูลของเรา รวมถึงเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา ถูกจัดให้มีขึ้นบนพื้นฐานของการมีอยู่และมีสภาพพร้อมใช้งานตามปกติของเว็บไซต์เท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องด้วยเหตุผลทางเทคนิคบางประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราจึงไม่อาจรับรองได้ว่า การใช้งานเว็บไซต์ของเราจะไม่ถูกรบกวนหรือไม่มีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อ อย่างไรก็ตาม เราพยายามทำให้เซิร์ฟเวอร์ หรือ เว็บไซต์ของเรา อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดจากไวรัสและข้อผิดพลาดทางโปรแกรมอยู่เสมอ

แม้ว่าเราพยายามทำให้ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์แล้ว เราก็ไม่สามารถรับรองได้ว่า ข้อมูลและเนื้อหาเหล่านี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ทั้งหมด

การเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ซึ่งเราไม่รับประกันว่าการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือเอกสารที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเราจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ หรือลดความเสี่ยงต่ออินเตอร์เน็ตซึ่งมีเป็นปกติ รวมถึงไม่จำกัดขอบเขตของการสูญหายซึ่งข้อมูล การติดไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ มาลแวร์ โทรจัน และเวิร์ม นอกจากนี้ เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์ที่เกิดจากบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต

เราขอสงวนสิทธิการระงับเว็บไซต์เพื่อซ่อมหรือบำรุงรักษาไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ในการเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เราถือว่า คุณยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศที่ใช้บังคับกับเว็บไซต์ของเรา คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ของเราในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศไม่อนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ หรือถือเป็นการละเมิดกฎหมาย หรือเป็นการทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราบังคับใช้ตามกฎหมายไม่ได้

คุณควรอ่านข้อกำหนดต่อไปนี้ให้ถี่ถ้วน เนื่องจากเป็นข้อกำหนดที่ระบุถึงสิ่งที่อยู่นอกเหนือ หรือเป็นการจำกัดความรับผิดของเราตามกฎหมาย ต่อการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เรายืนยันว่า ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดที่พยายามตัดความรับผิดชอบของเรา ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

เราไม่รับผิดชอบในกรณีข้อมูลของคุณสูญหายขณะอัพโหลดหรือส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเรา เราไม่สามารถรับประกันได้ว่า ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เราไม่รับผิดชอบต่อการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือการปฏิเสธคำขอผลิตภัณฑ์หรือบริการ จากคุณ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

เราไม่รับรอง ผูกพัน หรือแสดงออก ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า เว็บไซต์ของเรา เนื้อหาหรือข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเรา มีความถูกต้อง พร้อมใช้งาน มีความสมบูรณ์ของเนื้อหา หรือบางส่วนของเนื้อหานั้นมีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งาน ในขอบเขตอำนาจตามกฎหมายใดๆ

เรา (หมายรวมถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของเราทุกคน) ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเว้นหน้าที่ หรือกรณีอื่นๆ ต่อบุคคลใด ที่ได้รับจากการใช้ การเข้าถึงหรือการไม่เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หรือต่อความผิดพลาดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา หรือด้วยเหตุที่เว็บไซต์ของเราไม่พร้อมใช้งาน

เรา (หมายรวมถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของเราทุกคน) ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือการสูญเสียรายได้ ข้อมูล การใช้งาน โอกาสทางธุรกิจ ความนิยม ชื่อเสียง การสูญหายโดยบังเอิญ ผลเสียหายจากการสูญหาย ความทุกข์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีเหตุเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา (แม้ว่าจะมีการแจ้งความเสียหายนั้นให้เราทราบ) หรือการไม่ยอมรับหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้บริการของเรา

การเข้าถึงเว็บไซต์และการซื้อผลิตภัณฑ์

เว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นสำหรับการใช้งานโดยพลเมืองไทย ผู้อาศัยถาวรในประเทศไทยหรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย (กรณีแต่งงานกับชาวไทยหรือมีใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพในประเทศไทย) คำขอของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลตามที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่สามารถทำธุรกรรมกับเราได้ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น การทำธุรกรรมทั้งหมดจะมีการแจ้งราคาและต้องชำระเงินเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น ผลิตภัณฑ์และบริการในเว็บไซต์ของเรามีไว้จำหน่ายหรือให้บริการเฉพาะในประเทศไทย และมีไว้สำหรับประกันภัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น

ในส่วนการเข้าถึงบริการออนไลน์บนเว็บไซต์ของเรา คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านบัญชีของฉัน ซึ่งคุณต้องรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความลับของคุณและรหัสผ่านสำหรับควบคุมการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณยินยอมรับผิดชอบและมีส่วนรับผิดชอบโดยสมบูรณ์ต่อกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีข้อมูลของคุณ และคุณควรมั่นใจในทุกขั้นตอนว่ารหัสผ่านถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ คุณต้องแจ้งเราทันทีที่มีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า รหัสผ่านของคุณตกอยู่ในอันตราย หรือถูกใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาต หรือจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย

เงื่อนไขและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราไม่ถือเป็นข้อเสนอเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา คำขอเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเท่านั้น ที่ถือเป็นข้อเสนอ ซึ่งเราอาจตอบรับหรือปฏิเสธ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของเรา ทั้งนี้ หลังจากที่คุณส่งคำขอผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ และเราตอบรับข้อเสนอของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งยืนยันการซื้อของคุณจากเรา

บนเว็บไซต์ของเรา ในส่วนข้อมูลและคำอธิบายต่างๆ เราไม่จำเป็นต้องแสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อกำหนด ข้อยกเว้น และการอธิบายความคุ้มครองเหมือนกับเวลาที่นำไปปฏิบัติจริง ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงตารางความคุ้มครอง เอกสารกรมธรรม์ และ/หรือข้อกำหนดในการซื้อที่ออกให้คุณ โดยเอกสารดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของเอกสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ก็ได้

ในกรณีที่คุณส่งคำขอเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา คุณจะต้องพิจารณาเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ประกอบกับเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ หากเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งสองส่วนนี้ขัดแย้งกัน ให้ยึดเอาเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ เป็นสำคัญ

คำขอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์ของเรา จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับและขั้นตอนที่เรากำหนดไว้ รวมถึง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้รับประกันภัยที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เช่นกัน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลในกรมธรรม์ของคุณ

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดและข้อมูล (โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน) ที่คุณส่งให้เราในขณะใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถูกต้องและครบถ้วน สำหรับการชำระค่าผลิตภัณฑ์และบริการ หรือการขอให้ต่ออายุกรมธรรม์อัตโนมัติ บัตรเครดิตที่คุณใช้จะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณและไม่อยู่ในชื่อบุคคลอื่น

การทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ของเรารองรับการทำธุรกรรมออนไลน์ เช่น คุณสามารถซื้อกรมธรรม์ จัดการกรมธรรม์ ต่ออายุกรมธรรม์ เป็นต้น การทำธุรกรรมเหล่านี้จะไม่ถือว่าสำเร็จ จนกว่าเราจะได้รับการยืนยันคำขอนั้นของคุณ ซึ่งการยืนยันของคุณ หมายถึง การสื่อสารใดๆ จากคุณที่ส่งมาถึงเราผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิคส์อื่นๆ รวมถึงการสื่อสารที่เป็นการตอบรับข้อเสนอหรือการยืนยันการชำระเงินของคุณ

คุณมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้เราทราบ เมื่อที่อยู่อีเมล์ (email address) ของคุณมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึง จะต้องรักษาอีเมล์ของคุณให้ใช้การได้และสามารถรับอีเมล์ใหม่ได้ เราจะไม่รับผิดในกรณีส่งอีเมล์ไปแล้ว แต่อีเมล์นั้นไม่สามารถใช้การได้ เว้นเสียแต่ว่าเกิดจากความผิดพลาดของเราเอง

ด้วยเหตุผลหลายประการ ทำให้เราอาจจะไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินของคุณ เช่น เกิดความผิดพลาดของกลไกคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ความล้มเหลวของอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ การละเลยของผู้ให้บริการหรือความล้มเหลวของระบบการให้บริการ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของเราทั้งสองฝ่าย

ตามขอบเขตของกฎหมาย เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อคุณในความสูญเสียหรือความเสียหายจากการเชื่อมต่อหรือการส่งผ่านโครงสร้างอิเล็กทรอนิคส์ผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือความล้มเหลวในการรับสัญญาณอิเล็กทรอนิคส์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

เราอาจปฏิเสธการทำธุรกรรมไม่ว่าในเวลาใดหรือด้วยเหตุใด ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต โดยเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สาม หากเราปฏิเสธการทำธุรกรรมนั้น

การจัดส่งเอกสารอิเลคทรอนิคส์

คุณจะได้รับเอกสารอิเลคทรอนิคส์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทั้งหมดตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต หากมีเอกสารบางส่วนที่เราไม่สามารถจัดส่งแบบอิเลคทรอนิคส์ได้ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางเทคนิค เราจะจัดส่งให้คุณทางไปรษณีย์

การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อมูลที่คุณแจ้งต่อเรา ต้องเป็นความจริงทุกประการ มิฉะนั้นคุณอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ของคุณ อีกทั้งข้อมูลที่เราได้รับจากคุณมีผลต่อการพิจารณาตัดสินใจของเราว่าจะให้การประกันภัยแก่คุณหรือไม่

สำหรับขั้นตอนการทำสัญญาประกันภัยซึ่งจะมีผลผูกพันเมื่อคู่สัญญาสนองรับกับเราผ่านเว็บไซต์ มีขั้นตอนดังนี้

1. ขอใบเสนอราคา โดยคุณต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ รถยนต์ของคุณ และกรมธรรม์เดิม

2. รับใบเสนอราคา โดยให้คุณยืนยันความคุ้มครองและเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ เลือกประเภทการประกันภัย เลือกวงเงินความเสียหายส่วนแรกที่คุณต้องการ (ความเสียหายส่วนแรก หมายถึง วงเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) เลือกประเภทอู่ซ่อมรถที่ต้องการ และเลือกแผนการประกันภัยแบบระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่

การชำระเงิน

ในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งหมด การต่ออายุกรมธรรม์ หรือการซื้อบริการอื่นๆ กับเรา คุณจำเป็นต้องชำระเงินให้ครบเต็มจำนวนภายในวันที่กำหนด หากคุณจ่ายเงินในลักษณะผ่อนงวด คุณต้องผ่อนให้ครบทุกงวด มิฉะนั้น คุณจะไม่ได้รับกรมธรรม์และสิทธิ์คุ้มครองใดๆ รวมถึงอาจไม่ได้รับการคืนเงินส่วนที่ผ่อนจ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ช่องทางการชำระเงินกับ SMILE INSURE ประกอบไปด้วย ชำระเงินผ่านธนาคาร บัตรเครดิต และชำระด้วยเงินสด ณ จุดให้บริการที่เรากำหนดไว้ โดยคุณจะได้รับกรมธรรม์หลังจาก SMILE INSURE ได้รับเงินครบถ้วนแล้วเท่านั้น

การยกเลิกการทําประกันภัยและการขอคืนเงิน

การยกเลิกการทําประกันภัย หากคุณแจ้งยกเลิกประกันภัยตามเจตจํานงค์ของตนเอง หรืออันเนื่องมาจากความไม่สมบูรณ์ของ ข้อมูลประกอบการรับประกัน รวมถึงการตรวจสภาพรถยนต์ไม่ผ่าน หรือระหว่างรอตรวจสภาพรถ ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุใดๆ ก็ตาม บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์นั้น ทั้งนี้บริษัทประกันจะทําการคํานวณค่าเฉลี่ยความคุ้มครองและคืนเงินภายใน 30 วัน

บริษัทจะคืนเงินค่าเบี้ยประกันที่ได้ชําระมา โดยอาจจะคืนค่าเบี้ยเต็มจํานวน หรือเฉลี่ยคืนตามวันที่คุ้มครอง พร้อมหักค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าดําเนินการ (ถ้ามี) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ที่คุณได้รับทุกกรณี

บัญชีผู้ใช้งานในเว็บไซต์ของเรา

การสร้างบัญชีผู้ใช้งานในเว็บไซต์ของเรา คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความจริง และเป็นปัจจุบันเท่านั้น หากเรามีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณมอบให้ เรามีสิทธิร้องขอให้คุณยืนยันความถูกต้องและแท้จริงของข้อมูลนั้นๆ เราขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการ และ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากตรวจพบว่าข้อมูลที่คุณมอบให้เป็นเท็จ หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลเสียต่อการดำเนินงานของเรา

คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานของคุณได้ตลอดเวลา โดยข้อมูลดังกล่าวนี้รวมไปถึงรายละเอียดกรมธรรม์หรือธุรกรรมอื่นที่คุณทำไว้กับเราด้วย

สำหรับข้อมูลต่างๆ ในบัญชีผู้ใช้งานของคุณ ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเฉพาะคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ คุณจึงต้องรับผิดชอบโดยการรักษาความลับของบัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณเอง กรณีคุณได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานของคุณแก่บุคคลอื่น เราถือว่าคุณยอมรับต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และหากคุณเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีของผู้อื่น หรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้อื่น คุณต้องรับรองว่าคุณมีอำนาจที่จะกระทำการแทนผู้นั้น หากคุณไม่มีอำนาจตามที่ว่านั้น คุณอาจมีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อคุณได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือ ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เราถือว่าคุณยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำมาใช้ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คุณ เราอาจให้มีการลิงค์ หรือเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งอยู่นอกเหนือการดูแลของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย หรือการกระทำของบุคคลที่สาม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อคุณเลิกหรือหยุดใช้งานเว็บไซต์ของเรา และได้เข้าสู่เว็บไซต์อื่นแล้ว เราถือว่าคุณได้ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เว็บไซต์ของเราอาจมีหรือเชื่อมต่อกับข้อมูลส่งเสริมการขาย การสมนาคุณ ซึ่งจัดทำโดยผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่ได้สนับสนุน แนะนำ หรือให้การรับรองใดๆ

ข้อจำกัดการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ในการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณต้องไม่กระทำโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือร่วมกับบุคคลที่สาม ในกรณีต่อไปนี้

  1. ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อจุดประสงค์อื่นใด มากไปกว่าการเป็นลูกค้าที่ชอบธรรม หรือเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์
  2. กระทำการใดๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นการขัดขวางการเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ของเรา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายหรือรบกวนการทำงานตามปกติของเว็บไซต์ของเรา
  3. กระทำการใดๆ ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมือเก็บสถิติข้อมูล โรบอท สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่น เข้ามารวบรวม แพร่กระจาย ประมวลผล เฝ้าตรวจ หรือคัดลอกหน้าเว็บเพจจากเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อมูล กราฟฟิค หรือเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเรา
  4. ใช้การประมวลผลอัตโนมัติใดๆ เพื่อรวบรวมหรือรวมข้อมูลเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา หรือที่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของเรา
  5. กระทำการใดๆ ก็ตาม ที่ก่อให้เกิดการใช้แบนด์วิดท์ (bandwith) สูงมากผิดปกติในโครงข่ายระบบการเชื่อมต่อของเว็บไซต์ของเรา
  6. กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดการแปลข้อมูลกลับ วิศวกรรมย้อนกลับ (การถอดรหัสโปรแกรมเพื่อดูว่ามีผลต่อฮาร์ดแวร์อย่างไร) ความพยายามที่จะเปิดเผยซอร์สโค๊ด (source code) หรือการประมวลผลใดๆ หรือการเขียนโปรแกรมใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราและซอฟต์แวร์อื่น
  7. คัดลอก ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งจากเว็บไซต์ของเรา โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
  8. นำชื่อ และ/หรือโลโก้ของ SMILE INSURE ไปใช้ในการใดๆ รวมถึงการโฆษณาเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

ทั้งนี้ การล่วงล้ำหรือเข้าสู่เว็บไซต์ของเราโดยมีเจตนาไม่ซื่อสัตย์ สร้างความเสียหาย หรือปฏิเสธการบริการจากเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าอื่นๆ จะถูกพิจารณาตรวจสอบอย่างเข้มงวด เราจะดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันเว็บไซต์ของเราจากการกระทำด้วยเจตนาไม่ซื่อสัตย์ดังกล่าว และเพื่อป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

วัตถุประสงค์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราเพื่อรับใบเสนอราคาสำหรับตัวคุณเองหรือครอบครัวของคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับราคาของความคุ้มครองประกันภัยสำหรับตัวคุณเองหรือครอบครัวของคุณหรือเพื่อนของคุณ เพื่อทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยหรือความคุ้มครองประกันภัยสำหรับตัวคุณเองหรือสมาชิกครอบครัวของคุณ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลเหล่านั้นก่อน ทั้งนี้ คุณไม่อาจใช้เว็บไซต์ของเราไปในทางใดๆ ที่เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราขัดข้องหรือแย่ลง คุณต้องรับทราบและยอมรับว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิคส์ทั้งหมดที่ส่งออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเฝ้าสังเกตการณ์โทรศัพท์และอีเมล์

การโต้ตอบทางโทรศัพท์และทางอีเมล์ระหว่างคุณกับเรา ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา อาจถูกบันทึกเพื่อจุดประสงค์ในการฝึกอบรมและช่วยป้องกันการฉ้อโกง การนำข้อมูลการติดต่อดังกล่าวไปใช้ ถือว่าคุณยินยอมให้เราทำเช่นนั้น

อำนาจและขอบเขตของกฎหมาย

เงื่อนไขการใช้บริการของเรา รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา เป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย หากเกิดกรณีพิพาท ข้อพิพาทดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาตัดสินคดีในศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย บุคคลที่สาม ผู้ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้บริการของเราจะไม่มีสิทธิดำเนินการทางกฎหมายใดๆ เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว

การเสียค่าปรับและการชดเชยกรณีละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ

หากคุณละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของเรา คุณจำเป็นต้องจ่ายค่าปรับหรือค่าชดเชยให้เราสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งรายจ่ายและค่าใช้จ่ายที่ไม่อาจเรียกคืนได้ อันเป็นผลมาจากการละเมิดของคุณ นอกจากนี้ หากคุณละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของเรา แต่เราไม่ได้ดำเนินการทางกฎหมายกับคุณในทันที เรายังคงมีสิทธิบังคับและได้รับการเยียวยาอันสืบเนื่องมาจากการละเมิดของคุณ

การยอมรับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราจะได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ และเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบถึงการปรับเปลี่ยนใดๆ ของเว็บไซต์ของเราหรือในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของเราในแต่ละครั้ง แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ เราจึงแนะนำให้คุณตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บริการทุกครั้งที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ หากข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือบังคับตามมิได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ข้อกำหนดนั้นถือว่าถูกลบ และไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของเงื่อนไขการใช้บริการส่วนที่เหลือ