นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท สมายล์ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “SMILE INSURE” “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ SMILE INSURE เป็นสิ่งที่เราตระหนักและให้ ความสำคัญอย่างยิ่ง เราจึงจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้บริการเว็บไซต์ SMILE INSURE

เหตุใดเราจึงเก็บข้อมูลจากคุณ

เราต้องการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อให้บริการคุณ โดยจัดทำใบเสนอราคา ช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินการเคลม และรวบรวมสถิติต่างๆ เพื่อให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการ คุณได้ดียิ่งขึ้น

เราจัดเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง

เราจะจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยจะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ฯ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด และหรือใน กรณีตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ข้อมูลที่มีการเก็บ รวบรวมอาจมีข้อมูลดังนี้

  • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อนามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สถานภาพ ที่อยู่อาศัย อาชีพ สถานที่ ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล เช่น เลขที่บัตรประจำตัว ประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นต้น รวมทั้ง ลายมือชื่อ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ ชื่อผู้ใช้อีเมล์ หรือบรรดาที่มีชื่อของบุคคล นั้น หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้รู้ตัวบุคคลนั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะ เสียงของคน หรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน ประวัติกิจกรรม หรือ ข้อมูลที่อาจเป็นผลร้ายทำให้เสียชื่อเสียงหรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น ธรรมหรือไม่เท่าเทียมกัน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
  • รายละเอียดที่ใช้ติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ที่อยู่ อีเมล์ LINE ID บัญชี Facebook Instagram ID และ ID อื่นๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
  • รายละเอียดรถยนต์ เช่น หมายเลขประจำรถยนต์ หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ปี สี หมายเลข เครื่องยนต์หมายเลขตัวถังรถ ประเภทรถยนต์ รายละเอียดการประกันภัยรถยนต์ ชุดแต่ง/อุปกรณ์ตกแต่ง สมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์ รายงานประวัติรถยนต์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์อื่นๆ
  • รายละเอียดธุรกรรม เช่น รายละเอียดการชำระเงิน วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ วิธีการชำระ รายละเอียดเกี่ยวกับการขอเงินคืน การลงทะเบียน ค่างวดและจำนวนงวด วันที่และเวลารับ ความคุ้มครอง ลายมือชื่อผู้รับ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ธุรกรรม สถานะธุรกรรม และรายละเอียดอื่นๆ ของบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ
  • รายละเอียดทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ และข้อมูลด้านการเงินอื่นๆ

ทั้งนี้ คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ SMILE INSURE โดยไม่ระบุตัวตนได้ แต่การเยี่ยมชมดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานของเรา

ในขั้นตอนการตรวจสอบใบสมัครเพื่อขอรับความคุ้มครองจากการประกันภัย หรือในการเคลมภายใต้กรมธรรม์ เรา อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลภายนอกด้วย

ในกรณีที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการ และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างคุณกับเรา เราอาจขอเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เมื่อคุณต้องการซื้อประกันภัยหรือบริการในชื่อร่วม หากคุณให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา คุณจำเป็นต้องรับผิดชอบโดยแจ้งให้บุคคลนั้นทราบว่าคุณได้ให้ข้อมูลส่วน บุคคลของบุคคลนั้นแก่เรา

นอกจากนี้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ SMILE INSURE เราจำเป็นต้องรวบรวมสถิติการใช้งาน เว็บไซต์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของคุณไว้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol : IP) ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ พฤติกรรมและ รูปแบบการสืบค้นของคุณ คุกกี้ รหัสอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ระยะเวลาและ สถานที่ที่เข้าถึง

ลักษณะการใช้ข้อมูล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะต่างๆ ดังนี้

  • ใช้ยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติและได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบริการของเรา ใช้ปรับการเข้าดูเว็บไซต์แต่ละครั้ง ของคุณตามที่คุณต้องการด้วยการจดจำประวัติการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ SMILE INSURE และใช้ติดต่อ กลับหาคุณตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมล์และ/หรือข้อมูลที่แจ้งไว้ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ ติดต่อประสานงานเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะการเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราจะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้ รับอนุญาตโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลภายนอก หน่วยงาน หรือ องค์กรใด โดยปราศจากความยินยอม เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

  • ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานทางกฎหมายหรือ หน่วยงานของรัฐ โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
  • ในกรณีที่เป็นการอำนวยความสะดวก หรือ ทำให้การดำเนินธุรกรรมของคุณลุล่วง เราอาจต้องเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานของคุณต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเว็บไซต์ SMILE INSURE เช่น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลมประกัน ผู้ประเมินวินาศภัย อู่ซ่อม เป็นต้น
  • ในกรณีที่เรามอบหมายให้บุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการบางอย่างเพื่อสนับสนุนการให้บริการของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลภายนอกที่เราเลือกมาทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลของ คุณ เช่น เราอาจแจ้งที่อยู่อีเมล์ของคุณ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เรารวบรวมไว้ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวช่วย กำหนดแนวโน้มและการนำเสนอบริการของเว็บไซต์ SMILE INSURE ในกรณีเช่นนี้ เรากำหนดให้ บุคคลภายนอกเหล่านี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและคำแนะนำของเราอย่าง เคร่งครัด และต้องไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเอง เว้นแต่ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะนี้ไว้อย่างชัดเจน

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งให้ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการให้ เหมาะสม และดำเนินการบันทึกคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

กรณีที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่นๆ

เราจะติดต่อกับคู่สมรสหรือคู่ครองของคุณ ในกรณีที่บุคคลเหล่านี้ดำเนินการติดต่อเราแทนคุณ และแจ้งว่าเป็นผู้ขับ ขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ โดยมีการตรวจสอบยืนยันเลขประจำตัวในเอกสารราชการและได้รับการพิสูจน์จากเรา แล้ว หากคุณต้องการให้ผู้อื่นจัดการกับกรมธรรม์แทนคุณในขั้นตอนเบื้องต้น หรือ ในกรณีพิเศษที่คุณต้องการให้ เราติดต่อกับบุคคลอื่นแทนคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบ

มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล

เราคำนึงถึงการรักษาความลับและป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จึงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่คุณมอบให้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย และใช้มาตรการทางเทคนิคเพื่อรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ เรามีข้อกำหนดซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสำหรับพนักงานที่จะต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องเหมาะสม

สำหรับข้อมูลที่มีความสำคัญ เราใช้การเข้ารหัสเพื่อเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย อย่างเช่น หมายเลขบัตรเครดิต จะถูก เก็บด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ Secure Socket Layer (SSL) และถูกเก็บเฉพาะในระบบการชำระเงินของ ธนาคาร ซึ่งผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงได้

เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว เราจะใช้คุณสมบัติความปลอดภัยและขั้นตอนที่รัดกุม ป้องกันการลอบ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ดี แม้ว่าเว็บไซต์ SMILE INSURE จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมป้องกัน ไม่ให้บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว แต่การสกัดกั้น หรือ การเข้าถือสิทธิข้อมูลที่ไม่ชอบด้วย กฎหมายโดยบุคคลที่สาม อาจจะยังเกิดขึ้นได้ ดังนั้น ในกรณีเช่นนี้คุณอาจต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลต่างๆ เอง

คุกกี้และเครื่องมือติดตาม

คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมูลส่วน บุคคลของผู้ใช้บริการ ซึ่งคุกกี้จะถูกส่งกลับมายังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้บริการกลับเข้ามาดูเว็บไซต์ เว็บไซต์ SMILE INSURE ใช้คุกกี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดต่อกับบราวเซอร์ของคุณ ซึ่งคุกกี้ช่วยเราในเรื่องการ ให้บริการ ขั้นตอนการออกใบเสนอราคา ขั้นตอนการซื้อ ที่จะมีการปรับให้เหมาะสมกับคุณ และอาจใช้เพื่อบันทึก ข้อมูลทั่วไปอื่นๆ เช่น วัน เวลา ระยะที่คุณใช้เข้าถึงข้อมูลแต่ละหน้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ เว็บไซต์ และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ บริษัทฯ ต่อไป สำหรับข้อมูลทั่วไปอื่นๆ นี้จะถูกนำมาใช้โดย ภาพรวม ไม่ถูกใช้ในลักษณะข้อมูลเฉพาะจากผู้ใช้รายบุคคล

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ในบางกรณีอาจมีการลิงค์ หรือ เชื่อมโยงเว็บไซต์ SMILE INSURE ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม แต่เราจะไม่ รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย หรือการกระทำของบุคคลที่สาม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมและใช้ เว็บไซต์ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อคุณเลิกหรือหยุดใช้บริการเว็บไซต์ SMILE INSURE คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ เว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ SMILE INSURE เราแนะนำให้คุณอ่านแถลงการณ์ และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ก่อนที่คุณจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อเว็บไซต์ ดังกล่าว

การจัดการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในกรณีที่คุณเป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ SMILE INSURE ในกลุ่มที่จำเป็นต้องผ่านการลงทะเบียนเข้าใช้ คุณสามารถ จัดการข้อมูลบางอย่างของคุณได้ด้วยตนเอง ผ่านการตั้งค่าบัญชีของคุณบนเว็บไซต์ของเรา

คุณมีสิทธิแสดงความจำนงไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และคุณ สามารถเลือกไม่รับอีเมล์ด้านการตลาด หรืออีเมล์แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการของเรา โดยการแจ้งยกเลิกการ เป็นสมาชิกบอกรับอีเมล์ ที่ด้านล่างของอีเมล์นั้น

การยอมรับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ SMILE INSURE แสดงถึงการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่ง นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นฉบับปัจจุบัน เราขอสงวนสิทธิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เราแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้า เยี่ยมชม หรือ ใช้งานเว็บไซต์ SMILE INSURE เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูล ส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัท ฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการ ให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป โดยสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้
ที่อยู่สำนักงานใหญ่: อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 26 140/64 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
อีเมล์: PDPA@smileinsure.co.th หรือ โทรศัพท์ : 02-026-0950
Website: https://www.smileinsure.co.th