นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ Smile Insure เป็นสิ่งที่เราตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เราจึงจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Smile Insure

เหตุใดเราจึงเก็บข้อมูลจากคุณ

เราต้องการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อให้บริการคุณ โดยจัดทำใบเสนอราคา ช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินการเคลม และรวบรวมสถิติต่างๆ เพื่อให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้น

เราจัดเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่ ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมล์ ประวัติการขับขี่ และข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยที่ผ่านมา รวมทั้งข้อมูลทางการเงินในกรณีที่คุณทำธุรกรรมกับเรา ทั้งนี้ คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ Smile Insure โดยไม่ระบุตัวตนได้ แต่การเยี่ยมชมดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานของเรา

ในขั้นตอนการตรวจสอบใบสมัครเพื่อขอรับความคุ้มครองจากการประกันภัย หรือในการเคลมภายใต้กรมธรรม์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลภายนอกด้วย

ในกรณีที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการ และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างคุณกับเรา เราอาจขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เมื่อคุณต้องการซื้อประกันภัยหรือบริการในชื่อร่วม หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา คุณจำเป็นต้องรับผิดชอบโดยแจ้งให้บุคคลนั้นทราบว่าคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นแก่เรา

นอกจากนี้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ Smile Insure เราจำเป็นต้องรวบรวมสถิติการใช้งานเว็บไซต์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของคุณไว้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมใช้งาน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เข้าถึงบริการของเว็บไซต์ Smile Insure

ลักษณะการใช้ข้อมูล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะต่างๆ ดังนี้ ใช้ยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติและได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบริการของเรา ใช้ปรับการเข้าดูเว็บไซต์แต่ละครั้งของคุณตามที่คุณต้องการด้วยการจดจำประวัติการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ Smile Insure และใช้ติดต่อกลับหาคุณตามหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่แจ้งไว้ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยและติดต่อประสานงานเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะการเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราจะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลภายนอก หน่วยงาน หรือองค์กรใด โดยปราศจากความยินยอม เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

  • ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานทางกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
  • ในกรณีที่เป็นการอำนวยความสะดวก หรือ ทำให้การดำเนินธุรกรรมของคุณลุล่วง เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานของคุณต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเว็บไซต์ Smile Insure เช่น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลมประกัน ผู้ประเมินวินาศภัย อู่ซ่อม เป็นต้น
  • ในกรณีที่เรามอบหมายให้บุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการบางอย่างเพื่อสนับสนุนการให้บริการของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลภายนอกที่เราเลือกมาทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลของคุณ เช่น เราอาจแจ้งที่อยู่อีเมล์ของคุณ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เรารวบรวมไว้ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวช่วยกำหนดแนวโน้มและการนำเสนอบริการของเว็บไซต์ Smile Insure ในกรณีเช่นนี้ เรากำหนดให้บุคคลภายนอกเหล่านี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและคำแนะนำของเราอย่างเคร่งครัด และต้องไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเอง เว้นแต่ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะนี้ไว้อย่างชัดเจน

กรณีที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่นๆ

เราจะติดต่อกับคู่สมรสหรือคู่ครองของคุณ ในกรณีที่บุคคลเหล่านี้ดำเนินการติดต่อเราแทนคุณ และแจ้งว่าเป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อในกรมธรรม์ โดยมีการตรวจสอบยืนยันเลขประจำตัวในเอกสารราชการและได้รับการพิสูจน์จากเราแล้ว หากคุณต้องการให้ผู้อื่นจัดการกับกรมธรรม์แทนคุณในขั้นตอนเบื้องต้น หรือ ในกรณีพิเศษที่คุณต้องการให้เราติดต่อกับบุคคลอื่นแทนคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบ

มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล

เราคำนึงถึงการรักษาความลับและป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จึงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณมอบให้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย และใช้มาตรการทางเทคนิคเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ เรามีข้อกำหนดซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสำหรับพนักงานที่จะต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องเหมาะสม

สำหรับข้อมูลที่มีความสำคัญ เราใช้การเข้ารหัสเพื่อเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย อย่างเช่น หมายเลขบัตรเครดิต จะถูกเก็บด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ Secure Socket Layer (SSL) และถูกเก็บเฉพาะในระบบการชำระเงินของธนาคาร ซึ่งผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงได้

เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว เราจะใช้คุณสมบัติความปลอดภัยและขั้นตอนที่รัดกุม ป้องกันการลอบใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ดี แม้ว่าเว็บไซต์ Smile Insure จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว แต่การสกัดกั้น หรือ การเข้าถือสิทธิข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยบุคคลที่สาม อาจจะยังเกิดขึ้นได้ ดังนั้น ในกรณีเช่นนี้คุณอาจต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลต่างๆ เอง

คุกกี้และเครื่องมือติดตาม

คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ซึ่งคุกกี้จะถูกส่งกลับมายังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้บริการกลับเข้ามาดูเว็บไซต์ดังกล่าว

เว็บไซต์ Smile Insure ใช้คุกกี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดต่อกับบราวเซอร์ของคุณ ซึ่งคุกกี้ช่วยเราในเรื่องการให้บริการ ขั้นตอนการออกใบเสนอราคา ขั้นตอนการซื้อ ที่จะมีการปรับให้เหมาะสมกับคุณ และอาจใช้เพื่อบันทึกข้อมูลทั่วไปอื่นๆ เช่น วัน เวลา ระยะที่คุณใช้เข้าถึงข้อมูลแต่ละหน้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเว็บไซต์ สำหรับข้อมูลทั่วไปอื่นๆ นี้จะถูกนำมาใช้โดยภาพรวม ไม่ถูกใช้ในลักษณะข้อมูลเฉพาะจากผู้ใช้รายบุคคล

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ในบางกรณีอาจมีการลิงค์ หรือ เชื่อมโยงเว็บไซต์ Smile Insure ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย หรือการกระทำของบุคคลที่สาม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมและใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อคุณเลิกหรือหยุดใช้บริการเว็บไซต์ Smile Insure คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ Smile Insure เราแนะนำให้คุณอ่านแถลงการณ์ และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ก่อนที่คุณจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อเว็บไซต์ดังกล่าว

การจัดการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในกรณีที่คุณเป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Smile Insure ในกลุ่มที่จำเป็นต้องผ่านการลงทะเบียนเข้าใช้ คุณสามารถจัดการข้อมูลบางอย่างของคุณได้ด้วยตนเอง ผ่านการตั้งค่าบัญชีของคุณบนเว็บไซต์ของเรา

คุณมีสิทธิแสดงความจำนงไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และคุณสามารถเลือกไม่รับอีเมล์ด้านการตลาด หรืออีเมล์แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการของเรา โดยการแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกบอกรับอีเมล์ ที่ด้านล่างของอีเมล์นั้น

การยอมรับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

การที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ Smile Insure แสดงถึงการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นฉบับปัจจุบัน เราขอสงวนสิทธิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เราแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชม หรือ ใช้งานเว็บไซต์ Smile Insure เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง