บทความ | ข่าวสาร

ประกาศใหม่! ระหว่างรอรถซ่อมก็ได้เงินชดเชย

ประกาศใหม่! ระหว่างรอรถซ่อมก็ได้เงินชดเชย
28/06/2019  ข่าวสาร

ประกาศใหม่! ระหว่างรอรถซ่อมก็ได้เงินชดเชย


เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ ประจำปี 2561 ระหว่างสำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ณ โรงแรม The Cavalli Casa จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศใหม่! ระหว่างรอรถซ่อมก็ได้เงินชดเชย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการได้เปิดเผยแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ โดยได้ปรับปรุงความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถให้เจ้าของรถยนต์ระหว่างรอรถเข้าเคลม ซึ่งได้ข้อสรุปอัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
กลุ่มที่ 2 รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท
กลุ่มที่ 3 รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

ประกาศใหม่! ระหว่างรอรถซ่อมก็ได้เงินชดเชย

หากบริษัทฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ที่ระบุไว้ว่า “บริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ วรรค หนึ่งหรือไม่วางเงินสํารองประกันภัยตามมาตรา ๒๔ หรือไม่ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการประกาศ กําหนดตามมาตรา ๓๗ หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และถ้ายังกระทำผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละ 20,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่”

ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์นี้ ทาง คปภ. กำลังยกร่างคำสั่งนายทะเบียนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และอาจจะบังคับใช้ได้ในต้นปี 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ww.oic.or.th หรือ หากต้องการคำปรึกษาหรือสนใจประกันดี ๆ นึกถึง Smile Insure สิคะ เราพร้อมให้คำปรึกษา พร้อมโปรโมชั่นดี ๆ อีกเพียบบ  

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ