บทความ | ข่าวสาร

สรุป! ขั้นตอนยื่นขอเงินคืน หลัง “อาคเนย์ฯ” ปิดกิจการ

สรุป! ขั้นตอนยื่นขอเงินคืน หลัง “อาคเนย์ฯ” ปิดกิจการ
08/04/2022  ข่าวสาร

สรุปขั้นตอนยื่นขอเงินคืน หลัง อาคเนย์ฯ” ปิดกิจการ 

หลัง คปภ. ประกาศ ยกเลิกใบอณุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ “อาคเนย์ประกันภัย” ทำให้ลูกค้าอาคเนย์ฯ กังวลใจ แล้วลูกค้าต้องทำอย่างไร SMILE INSURE จึงหาข้อมูลแนวทางการแก้ไขให้กับลูกค้าทุกท่าน ดังนี้

ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยอื่น ที่ไม่ใช่ประกันภัยโควิด (ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่)

โดยกรมธรรม์ของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำนวน 5.71 ล้านกรมธรรม์ กองทุนวินาศภัยได้จัดการหรือการโอนกรมธรรม์ประกันภัยประเภท Non-Covid ไปยังบริษัทประกันภัยผู้รับโอน โดยไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ดูข้อมูลโอนย้ายบริษัทประกันภัย คลิก)

สำหรับกรมธรรม์ประเภท Non-Covid ที่เหลือจำนวน 269 กรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์ในการโอนกรมธรรม์ไปยังบริษัทผู้รับโอนอื่น สำนักงาน คปภ. จะเร่งติดตามให้บริษัทแจ้งสิทธิเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยตัดสินใจทางเลือก ในการคืนเบี้ยหรือการโอนกรมธรรม์ซึ่งการโอนกรมธรรม์ไปยังบริษัทแห่งใหม่ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจนหมดอายุสัญญา


ต้องการ เปลี่ยนบริษัทประกันใหม่

ติดต่อสอบถามข้อมูล หรือปรึกษาเราได้ที่


ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยโควิด (Covid-19)

ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายแล้ว 

 • ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้กับบริษัทฯ แล้ว ให้ติดต่อกองทุนประกันวินาศภัย โดยทางกองทุนประกันภัยวินาศภัยจะเข้ารับช่วงจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธ์เรียกร้อง ตามที่ได้มีการอนุมัติค่าสินไหมทดแทนได้แล้ว
 • ยังไม่ได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้กับบริษัทฯ ให้ยื่นเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่)

 • ขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย ให้ยื่นขอรับชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัย จะคืนเบี้ยประกันภัย ให้ตามส่วนระยะเวลาตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่
 • นำเบี้ยประกันภัยที่จะได้รับคืนไปใช้แทนเงินสดในการเลือกซื้อประกันภัย จากบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการได้ทุกประเภทกรมธรรม์ประกันภัย 

เบอร์โทรติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ และออนไลน์

 คปภ.ร่วมกับกองทุนประกันวินาศภัย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ 124 คู่สายทั่วประเทศ เพื่อตอบข้อซักถาม ดังนี้

 • กองทุนประกันวินาศภัย (ในฐานะผู้ชำระบัญชี) ผ่านช่องทางโทรศัพท์พื้นฐาน หมายเลข 0-2791-1444 (จำนวน 5 คู่สาย)
 • สำนักงาน คปภ. ผ่านระบบสายด่วน คปภ. 1186 (จำนวน 10 คู่สาย)
 • สำนักงาน คปภ.ผ่านระบบช่องทางโทรศัพท์พื้นฐานหมายเลขส่วนกลาง หมายเลข 0-2515-3999 ถึง 0-2515-3999 กด 0 (จำนวน 11 คู่สาย)
 • สำนักงาน คปภ.ภาค และสำนักงาน คปภ.จังหวัดทั่วประเทศ ตามหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงาน คปภ.ภาค และสำนักงาน คปภ.จังหวัด (จำนวน 78 คู่สาย)
 • สมาคมประกันวินาศภัยไทย ผ่านระบบช่องทางโทรศัพท์พื้นฐานหมายเลข 02-108-8399 (จำนวน 20 คู่สาย)
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Chatbot “คปภ. รอบรู้” (LINE@OICConnect) และเว็บไซต์ คปภ. www.oic.co.th

ต้องการ เปลี่ยนบริษัทประกันใหม่

ติดต่อสอบถามข้อมูล หรือปรึกษาเราได้ที่ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินคืน

ผู้เอาประกันกันภัยจะได้รับจดหมายทางไปรษณีย์ และผ่าน Application เพื่อแจ้งรายละเอียดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง “กองทุนวินาศภัย” เป็นผู้ชำระบัญชีของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย และผู้เอาประกันภัยจะต้องยื่นขอรับเงินคืนภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่กำหนด โดยมีขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินคืน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 : ผู้เอาประกันยื่นเรื่องเพื่อเลือกแนวทางการช่วยเหลือ

ขั้นตอนที่ 2 : ติดต่อรับแบบฟอร์ม “คำขอรับเงินคืน” และส่งเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 3 : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบฟอร์ม และ เอกสารต่างๆ

ขั้นตอนที่ 4 : เจ้าหน้าที่ออกเลขที่คำขอ และออกเอกสารไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอนที่ 5 : เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลคำขอ และนำส่งกองทุนประกันวินาศภัย

ขั้นตอน 6 : กองทุนวินาศพิจารณาเอกสาร

ขั้นตอน 7 : เมื่อได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะได้นัดรับเงินคืน 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับเงินคืน

ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับผลประโยชน์ ต้องเตรียมเอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนาเอกสาร จำนวน 2 ชุด ดังนี้

 1. กรมธรรม์ประกันภัย
 2.  บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ใบเคลม ใบนัดชำระหนี้ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงมูลหนี้
 4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

 *หากไม่สามารถยื่นได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

สถานที่ยื่นคำขอรับเงินคืน

สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง และสำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ดังนี้ 

 1. กองทุนประกันวินาศภัย (ในฐานะผู้ชำระบัญชี) 
  อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2791-1444 ต่อ 11-15 และ 21-24
 2. สำนักงาน คปภ. ได้รับมอบหมายจากกองทุนประกันวินาศภัยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรับเอกสารหลักฐานการขอรับชำระหนี้แล้วส่งต่อให้กองทุนประกันวินาศภัยต่อไป โดยผู้เอาประกันภัยสามารถยื่นได้ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด ดังนี้ 

ส่วนกลาง ยื่นได้ 3 แห่ง ดังนี้

 • สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง 
  เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
  โทร. 0-2515-3999 หรือ สายด่วน คปภ. 1186 
 • สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ 
  เลขที่ 287 ซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2476-9940-3
 • สำนักงาน คปภ. เขตบางนา 
  เลขที่ 1/16 อาคารบางนาธานี ชั้น 8 ถนนบางนาตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2361-3769-70

 ส่วนภูมิภาค 

 • สำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัด ทั่วประเทศ ข้อมูลสถานที่ติดต่อ https://www.oic.or.th/th/region 
 • สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอได้ที่ www.gif.or.th ที่หัวข้อ “แบบฟอร์ม” ได้อีกหนึ่งช่องทาง

ต้องการ เปลี่ยนบริษัทประกันใหม่

ติดต่อสอบถามข้อมูล หรือปรึกษาเราได้ที่

ข้อมูล ณ วันที่ 08/04/2565 

ขอบคุณข้อมูลจาก: 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ