โปรโมชั่นประกัน

ประกันภัยสุขภาพ (Health Insurance)

ประกันภัยสุขภาพ (Health Insurance)
ระยะเวลาโปรโมชั่น 15/08/2019 - 29/02/2020

ประกันภัยสุขภาพ (Health Insurance)


สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับประกันสุขภาพไว้ว่า เป็นการประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย

โดยบุคคลทั่วไปจะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐ หรือประกันสังคมอยู่แล้ว แต่ความคุ้มครองอาจจะยังไม่ครอบคลุมกับความเสี่ยงในอนาคต หากเป็นคนเจ็บป่วยบ่อย เสี่ยงต่อการมีโรคประจำตัวในอนาคต เป็นคนที่ชีวิตต้องเดินทางบ่อย ๆ หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ทำให้สุขภาพย่ำแย่ควรจะต้องมีการทำประกันสุขภาพเพิ่มเติม

ประกันภัยสุขภาพ มีกี่ประเภท?

ประกันภัยสุขภาพ มีกี่ประเภท?

การประกันภัยสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

 • การประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล
 • การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม

ประกันภัยสุขภาพคุ้มครองอะไรบ้าง ?

ประกันภัยสุขภาพคุ้มครองอะไรบ้าง ?

 1. ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยมีการคุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาล 3 ประเภท คือ
 2. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์สำหรับบริการเกี่ยวกับการพักรักษาเป็นคนไข้ภายในโรงพยาบาลอันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย เช่น ค่าห้องพักและค่าอาหาร ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่น ๆ และค่าบริการห้องผ่าตัดต่าง ๆ เป็นต้น
 3. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์สำหรับบริการเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ประจำอยู่โดยไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นคนไข้ภายใน เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ และสามารถรักษาโดยไม่ใช้เวลานานหรือไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แบบเฉพาะโรค เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น
 4. ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่น ๆ หรือ เอกสารแนบท้าย ผลประโยชน์ประเภทนี้จะแตกต่างกันไปตามสัญญาการคุ้มครองเฉพาะประเภทของการรักษาพยาบาล ได้แก่ การคุ้มครองการคลอดบุตร การรักษาด้านทันตกรรมการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ และการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ปัจจัยที่มีผลต่อเบี้ยประกันภัยสุขภาพ

ปัจจัยที่มีผลต่อเบี้ยประกันภัยสุขภาพ

 1. อายุ อายุของผู้เอาประกันภัยที่แตกต่างกัน สามารถแสดงถึงโอกาสที่ร่างกาย จะบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย รวมถึงการได้รับผลกระทบแทรกซ้อนแตกต่างกันไปด้วย เพราะบุคคลทั่วไปเมื่อมีอายุมากขึ้น ก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ได้มากขึ้น และถ้าได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแล้ว ประสิทธิภาพในการที่ร่างกาย จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็จะลดลง มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบรุนแรง และต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวนานกว่าบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า
 2. เพศ ปัจจุบันความเสี่ยงภัยของเพศหญิงจะไม่แตกต่างจากเพศมากนัก แต่อย่างไรก็ตามความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย ยังมีความแตกต่างกันอยู่โดยปกติเพศหญิงจะใช้เวลาในการฟื้นตัวจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บทางร่ายกายนานกว่าเพศชาย ผู้รับประกันภัยจึงอาจจะรับประกันภัย โดยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสูงกว่าเพศชาย
 3. สุขภาพ ได้แก่ ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาล รวมทั้งสภาพร่ายกายของผู้ขอเอาประกันภัย บุคคลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เคยมีประวัติการเจ็บป่วยรุนแรง โอกาสที่จะได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยร้ายแรง หรือได้รับผลกระทบจนทุพพลภาพเป็นเวลานานในอนาคต ก็ย่อมเป็นไปได้น้อยกว่าบุคคลที่มีสภาพร่างกายอ่อนแอผิดปกติ หรือมีประวัติการเจ็บป่วยร้ายแรงมาก่อน อีกทั้งอาการผิดปกติของร่างกาย หรือจิตใจบางอย่างจะก่อให้เกิดแนวโน้ม หรือความเป็นไปได้สูงในการเกิดอุบัติเหตุ เช่น โรคลมบ้าหมู ประสาทหลอน หรืออาการตื่นตกใจง่าย เป็นต้น
 4. อาชีพ อาชีพแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลซึ่ง จะนำไปสู่ความเสี่ยงภัยหรือแนวโน้มที่จะได้รับบาทเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่ต่างกันออกไป
 5. การดำเนินชีวิต แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพ หรือ อุบัติเหตุของบุคคลที่แตกต่างกันไป อาทิเช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การเล่นกีฬาที่เสี่ยงอันตราย เป็นต้น
 6. สำหรับการประกันภัยหมู่จะต้องมีการพิจารณาถึงจำนวนบุคคลที่จะเอาประกันภัย ด้วยเพราะถ้าจำนวนบุคคลมาก การกระจายความเสี่ยงจะมีมากกว่า ซึ่งจะทำให้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำลงได้

ประกันภัยสุขภาพจึงเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง และแบ่งเบาภาระในการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัยนั้นเองครับ 


เลือก ”ประกันภัยสุขภาพ” ที่ใช่

คลิกเลย