โปรโมชั่นประกัน

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง เมืองไทย Cats & Dogs

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง เมืองไทย Cats & Dogs ระยะเวลาโปรโมชัน 15/08/2019 - 29/02/2020

เมืองไทย Cats & Dogs

 

แทนความห่วงใย ให้เพื่อนแท้ตัวน้อย ไม่ต้องกังวล กับความซนความซ่าอีกต่อไป ด้วยประกันภัยสำหรับสุนัขและแมว เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 2,600 บาท

 

มั่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบถ้วน ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

    • เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย

    • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย

    • ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศ เพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย

    • ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง

    • ค่าวัคซีนป้องกันโรค (เฉพาะแผน 1-3)

  

ตารางความคุ้มครองแบบที่ 1 : รับประกันภัยแบบมีไมโครชิพ

เมืองไทย Cats & Dogs   แทนความห่วงใย ให้เพื่อนแท้ตัวน้อย ไม่ต้องกังวล กับความซนความซ่าอีกต่อไป ด้วยประกันภัยสำหรับสุนัขและแมว เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 2,600 บาท

ตารางความคุ้มครองแบบที่ 2 : รับประกันภัยแบบไม่มีไมโครชิพ

เมืองไทย Cats & Dogs   แทนความห่วงใย ให้เพื่อนแท้ตัวน้อย ไม่ต้องกังวล กับความซนความซ่าอีกต่อไป ด้วยประกันภัยสำหรับสุนัขและแมว เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 2,600 บาท


เงื่อนไขในการรับประกันภัย

    1. สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 7 ปี
    2. สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการหรือเจ็บป่วย (ดูจากใบรับรองตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง)
    3. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
    4. สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน
    5. จำนวนกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ/ สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
    6. กรณีทำประกันแบบฝังไมโครชิพ สัตว์เลี้ยงจะต้องได้รับการฝังไมโครชิพมาแล้ว ไม่เกินกว่า 30 วัน

ข้อยกเว้นสำคัญ

    1. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในช่วง 60 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยใหม่เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
    2. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
    3. การถูกฆ่าโดยเจตนา ถูกวางยาพิษ หรือถูกกลั่นแกล้ง
    4. โรคระบาดของสัตว์เลี้ยง
    5. ภาวะโรคขาดอาหาร หรือการจัดเก็บอาหารสัตว์ไม่ถูกสุขลักษณะ
    6. การอยู่รวมกันที่แออัด การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
        **รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

โปรโมชั่นประกันอื่นๆ