โปรโมชั่นประกัน

ประกันภัยทางทะเลในประเทศ

ประกันภัยทางทะเลในประเทศ ระยะเวลาโปรโมชัน 01/08/2019 - 01/08/2019

ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง และการประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ 

กรมธรรม์ประกันที่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกโดยทางทะเล ทางอากาศหรือทางบก ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่งทางบกภายในประเทศไทยยังได้รับความคุ้มครองด้วย

บริษัทโตเกียว มารีน ประกันภัย ให้ความคุ้มครองภัยทางทะเลและขนส่ง 3 ประเภท และความคุ้มครองการขนส่งในประเทศ 2 ประเภท

1. การประกันภัยทางทะเล และขนส่ง
     - ข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า (เอ)
     - ข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า (บี) 
     - ข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า (ซี)

2. การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ
     - คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด
     - คุ้มครองแบบระบุภัย  

ความคุ้มครองหลัก

ข้อกำหนดสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

ข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า (เอ)
การประกันภัยนี้คุ้มครองภัยทุกชนิดในความสูญเสียหรือเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัย เว้นแต่ตามที่ได้ยกเว้นไว้ 

ข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า (บี)
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยไว้อันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก
     - ไฟไหม้หรือการระเบิด
     - เรือหรือยาน ได้เกิดการเกย เกยตื้น จม หรือ ล่ม
     - การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำหรือตกราง
     - การโดนกันหรือชนกันของเรือ ยาน หรือ ยานพาหนะ กับวัตถุภายนอกอื่นใดนอกเหนือจากน้ำ
     - การขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือประสบภัย
     - แผ่นดินไหว การระเบิดของภูเขาไฟ หรือฟ้าผ่า
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจาก
     - การเสียสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป
     - การโยนทิ้งทะเลและการถูกซัดตกเรือ
     - การที่น้ำทะเล น้ำทะเลสาบหรือน้ำในแม่น้ำเข้าไปในเรือ ยาน ระวาง ยานพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์ หรือสถานที่ที่เก็บรักษาสินค้า
3. ความเสียหายสิ้นเชิงของหีบห่อใดๆ ที่ได้รับความเสียหายจากการตกหรือหล่นลงมาในระหว่างการบรรทุกขึ้น หรือ ขนถ่ายลงจากเรือ หรือยาน
4. ความเสียหายทั่วไป
5. เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย
6. การกู้เรือ & ค่ากู้สินค้า
7. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า

ข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า (ซี)
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยไว้อันสืบเนื่องอย่างสมเหตุผลมาจาก
     - ไฟไหม้หรือการระเบิด
     - เรือหรือยาน ได้เกิดการเกย เกยตื้น จม หรือ ล่ม
     - การที่ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำหรือตกราง
     - การโดนกันหรือชนกันของเรือ ยาน หรือ ยานพาหนะ กับวัตถุภายนอกอื่นใดนอกเหนือจากน้ำ
     - การขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือประสบภัย
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจาก
     - การเสียสละอันเป็นความเสียหายทั่วไป
     - การโยนทิ้งทะเล
3. ความเสียหายทั่วไป
4. เรือโดนกันผิดทั้งสองฝ่าย
5. การกู้เรือ&ค่ากู้สินค้า
6. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า

ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ
• กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (แบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด)
     1. ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอก
     2. ความเสียหายทั่วไป ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัย ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมาย เว้นแต่ที่มีสาเหตุตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น

• กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ(แบบระบุภัย)
ประกันภัยนี้คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยโดยมีสาเหตุมาจาก
     - อัคคีภัย การระเบิด หรือฟ้าผ่า
     - ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งหรือสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่นหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะ รวมถึงหัวลากและหางลากหรือรถพ่วงของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นเอง

     - เรือจมหรือเกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง  รถรวมถึงหัวลากและหางลากหรือรถพ่วงพลิกคว่ำหรือตกถนนหรือสะพานหรือไหล่ทาง
     - ภัยเพิ่มพิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไหร่?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:
     - ประเภทของสินค้า
     - การหีบห่อ
     - เส้นทางการขนส่ง
     - ประเภทยานพาหนะ
     - จำนวนเงินเอาประกัน
     - ประเภทความคุ้มครอง

สอบถามเบี้ยประกัน

ข้อมูลรถ


ข้อมูลประกันภัยข้อมูลการติดต่อ

*กรณีเร่งด่วน กรุณาติดต่อทาง
@SmileInsure  หรือ  02-026-0950

โปรโมชั่นประกันอื่นๆ