โปรโมชั่นประกัน

ประกันภัย Covid-19 (ไวรัสโคโรน่า)

ประกันภัย Covid-19 (ไวรัสโคโรน่า)
ระยะเวลาโปรโมชั่น 01/01/2021 - 30/06/2021

ประกันภัย Covid-19 (ไวรัสโคโรน่า)

เจอปุ๊บ! จ่ายปั๊บ! ประกันภัย Covid-19 จากเอเชียประกันภัย พร้อมจ่ายเงินชดเชยทันทีที่ตรวจพบสูงสุด 500,000 บาท เบี้ยเริ่มต้นเพียง 500 บาท/ปี

ตารางความคุ้มครอง


แพ็กเกจนี้ "ปิดรับ" แล้วค่ะ

"หากสนใจทำ ประกันภัย Covid-19 แพ็กเกจอื่นๆ"

คลิก! เงื่อนไขความคุ้มครอง/เงื่อนไขกรมธรรม์

* ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ

  • ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
  •  ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
  • สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

หมายเหตุ

  • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
  • ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุระหว่าง 1 ถึง 75 ปีบริบูรณ์
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กรมธรรม์ หรือทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ยกเว้น เฉพาะแผน COVID 1825 ได้คนละ 1 กรมธรรม์ และไม่สามารถซื้อรวมกับแผนอื่นได้
  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
  • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย