โปรโมชั่นประกัน

ประกันภัยสุขภาพ ASIA HEALTH PLUS

ประกันภัยสุขภาพ ASIA HEALTH PLUS
ระยะเวลาโปรโมชั่น 15/08/2019 - 29/02/2020

แผนประกันสุขภาพ เอเชียเฮลท์พลัส (ASIA HEALTH PLUS)

 • คุ้มครอง คุ้มค่า ดูแลค่ารักษา จ่ายตามจริง ทั้งการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
 • สบายใจ เพราะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด*
 • สะดวก ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล โรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่าย
 • อุ่นใจ กับเครือข่ายสถานพยาบาลและคลินิก มากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ
 • มั่นใจ รับประกันการต่ออายุตลอดชีพเมื่อสมัครก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ  (ผู้สมัครต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย)
  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

ตารางความคุ้มครองตารางค่าเบี้ยประกันสำหรับรายบุคคล

Asia Health Plus (จำกัดโรงพยาบาล)

คลิกที่นี่เพื่อดูโรงพยาบาลในเครือตารางค่าเบี้ยประกันสำหรับรายบุคคล

Asia Health Plus (ไม่จำกัดโรงพยาบาล)

คลิกที่นี่เพื่อดูโรงพยาบาลในเครือ


หมายเหตุ:

     * ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลดังต่อไปนี้ 

 1. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 
 2. รพ.บีเอ็นเอช (BNH) 
 3. รพ.สมิติเวช (สุขุมวิท) 
 4. รพ.สมิติเวช (ศรีนครินทร์) 
 5. รพ.กรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) และเครือข่าย เช่น
  5.1 รพ.เปาโลพระประแดง
  5.2 รพ.กรุงเทพพัทยา
  5.3 รพ.กรุงเทพระยอง
  5.4 รพ.กรุงเทพภูเก็ต
  5.5 รพ.กรุงเทพหาดใหญ่
  5.6 รพ.กรุงเทพสมุย
  5.7 รพ.กรุงเทพราชสีมา
  5.8 รพ.กรุงเทพหัวหิน
  5.9 รพ.สมิติเวชไชน่าทาวน์
  5.10 รพ.กรุงเทพเชียงใหม่
  และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานพยาบาลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

** การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานเวชกรรมครั้งสุดท้าย

*** ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)

       *คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันตั้งแต่อายุ 18 ปี – 65 ปี
2. ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องลงลายมือชื่อผู้แทนโดยชอบธรรม
3. เป็นแผนประกันสุขภาพสำหรับคนไทย และให้ผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยเท่านั้น
4. สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ตลอดชีพเมื่อสมัครก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์
5. กรณีสมัครหลังอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 70 ปี
6.เอเชีย เฮลท์ พลัส แผนประกัน 4 – 6 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในทุก สถานพยาบาล โรงพยาบาลและคลินิก
7. เอเชีย เฮลท์ พลัส แผนประกัน 1 – 3 ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้ทุกกรณี
(1) รพ.บำรุงราษฎร์
(2) รพ.บีเอ็นเอช (BNH)
(3) รพ.สมิติเวช (สุขุมวิท)
(4) รพ.สมิติเวช (ศรีนครินทร์)
(5) รพ.กรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) และในเครือกรุงเทพ เช่น
(5.1) รพ.เปาโลพระประแดง
(5.2) รพ.กรุงเทพพัทยา
(5.3) รพ.กรุงเทพระยอง
(5.4) รพ.กรุงเทพภูเก็ต
(5.5) รพ.กรุงเทพหาดใหญ่
(5.6) รพ.กรุงเทพสมุย
(5.7) รพ.กรุงเทพราชสีมา
(5.8) รพ.กรุงเทพหัวหิน
(5.9) รพ.สมิติเวชไชน่าทาวน์
(5.10) รพ.กรุงเทพเชียงใหม่
    * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานพยาบาลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า