บทความ | สาระประกันภัย

5 เหตุผล แม้เที่ยวในประเทศก็ควรทำประกันเดินทาง

5 เหตุผล แม้เที่ยวในประเทศก็ควรทำประกันเดินทาง
13/06/2024  สาระประกันภัย

การเดินทางท่องเที่ยวหรือไปติดต่อธุรกิจนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะไกลหรือระยะใกล้ก็ควรมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมให้ดี หนึ่งในสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือการทำประกันเดินทางซึ่งมีประโยชน์มากมาย

สำหรับการเดินทางแม้แต่ภายในประเทศ และนี่คือ 5 เหตุผลสำคัญที่แนะนำให้ทำประกันก่อนออกเดินทาง

 5 เหตุผล แม้เที่ยวในประเทศก็ควรทำประกันเดินทาง │Smile Insure


ประกันเดินทางคืออะไร

ประกันเดินทางเป็นประเภทของประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยในระหว่างการเดินทาง ซึ่งความคุ้มครองหลักๆ ของประกันเดินทางมีดังนี้

 5 เหตุผล แม้เที่ยวในประเทศก็ควรทำประกันเดินทาง │Smile Insure


ประกันเดินทางมีกี่ประเภท?

ประกันเดินทางสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ตามขอบเขตความคุ้มครอง ได้แก่

1. ประกันภัยการเดินทางในประเทศ 

เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง เช่น อุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยยานพาหนะ อุบัติเหตุจากการเดินเท้า เป็นต้น โดยให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

5 เหตุผล แม้เที่ยวในประเทศก็ควรทำประกันเดินทาง │Smile Insure

2. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ 

เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากกว่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้

  • ความคุ้มครองอุบัติเหตุ
  • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
  • ความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัว
  • ความคุ้มครองการช่วยเหลือฉุกเฉิน

 อ่านเพิ่มเติม: รู้ก่อนซื้อ! ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง?

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง

 5 เหตุผล แม้เที่ยวในประเทศก็ควรทำประกันเดินทาง │Smile Insure


ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ในกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัว ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยสูญหายหรือเสียหายระหว่างการเดินทาง

5 เหตุผล แม้เที่ยวในประเทศก็ควรทำประกันเดินทาง │Smile Insure


ความคุ้มครองการช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศภูมิลำเนา 

ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายในการขอความช่วยเหลือจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย เป็นต้น

 5 เหตุผล แม้เที่ยวในประเทศก็ควรทำประกันเดินทาง │Smile Insure


ประกันเดินทางจำเป็นแค่ไหน?

การทำประกันเดินทางเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่วางแผนจะเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางในประเทศหรือต่างประเทศ เพราะจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเดินทาง 

 5 เหตุผล แม้เที่ยวในประเทศก็ควรทำประกันเดินทาง │Smile Insure


ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีจำเป็น

นอกจากความคุ้มครองหลักข้างต้นแล้วประกันเดินทางบางประเภทอาจให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ดังนี้ ความคุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบิน ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าของเที่ยวบิน เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางระหว่างสนามบินและที่พัก

 อ่านเพิ่มเติม: ประกันเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือไม่?

ความคุ้มครองการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าทัวร์ เป็นต้น

 5 เหตุผล แม้เที่ยวในประเทศก็ควรทำประกันเดินทาง │Smile Insure


ความคุ้มครองความสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือซื้อทรัพย์สินใหม่แทนทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย

 อ่านเพิ่มเติม: ทําประกันเดินทางต่างประเทศ เคลมอะไรได้บ้าง?

การเลือกซื้อประกันเดินทางควรพิจารณาจากระยะเวลาและสถานที่ของการเดินทาง รวมถึงกิจกรรมที่วางแผนจะดำเนินการระหว่างการเดินทาง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด

 5 เหตุผล แม้เที่ยวในประเทศก็ควรทำประกันเดินทาง │Smile Insure


5 เหตุผลที่แม้เที่ยวในประเทศก็ควรทำประกันเดินทาง

1. เพิ่มความมั่นใจในการเดินทาง 

การทำประกันเดินทางจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง เช่น เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

2. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกรรีเกิดอุบัติเหตุมาค่าใช้จ่ายที่สูงมาก การทำประกันเดินทางจะช่วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

5 เหตุผล แม้เที่ยวในประเทศก็ควรทำประกันเดินทาง │Smile Insure


3. ได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉิน 

ประกันเดินทางบางประเภทให้ความคุ้มครองการช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายในการขอความช่วยเหลือจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย เป็นต้น

4. ลดความกังวลในการเดินทาง

การทำประกันเดินทางจะช่วยลดความกังวลและความเสี่ยงด้านการเงิน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในระหว่างการเดินทาง

5. ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของประกันเดินทาง 

และให้ความคุ้มครองพิเศษสำหรับกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ที่มีความเสี่ยงจากการเดินทางมากกว่าปกติแม้จะเป็นเพียงแค่การเที่ยวในประเทศ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงต่างๆ ที่สามารถคุ้มครองได้จากประกันเดินทาง 

ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่จะทำประกันไว้เพื่อคลายความกังวล และเพิ่มความสบายใจในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ