บทความ | สาระประกันภัย

ประกันเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือไม่?

ประกันเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือไม่?
02/02/2024  สาระประกันภัย

ประกันเดินทางหลายคนอาจจะมองว่ายังไม่ค่อยสําคัญ เลยไม่จำเป็นต้องทำก็ได้เพราะการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเป็นการเดินทางไปเที่ยว หรือธุระ ก็คงไปไม่กี่วันหลายคงจึงมองข้ามความเสี่ยงที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 


แต่ที่จริงแล้วประกันเดินทางนั้นสำคัญมากเพราะช่วยคุ้มครองในช่วงเวลาที่คุณเดินทางไปต่างประเทศได้

ประกันเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือไม่? │Smile Insure


แต่สำหรับคนที่ต้องการทำประกันเดินทางก็คงมีความสงสัยอยู่ว่าประกันเดินทางคุ้มครองในเรื่องอะไรบ้าง? ทำแล้วจะคุ้มจริงไหม? 

วันนี้ SMILE INSURE จะพาคุณมาทำความเข้าใจและรู้จักประกันเดินทางมากขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและการวางแผนการเดินทางและเลือกซื้อประกันที่ตรงใจกับความต้องการของเรามากที่สุด

 ประกันเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือไม่? │Smile Insure


ประกันเดินทางจำเป็นแค่ไหน ทําไมต้องทําประกันเดินทาง?

การทำประกันเดินทางเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่วางแผนจะเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางในประเทศหรือต่างประเทศ เพราะจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเดินทาง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีจำเป็น

 ประกันเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือไม่? │Smile Insure


เหตุผลที่ต้องทำประกันเดินทาง มีดังนี้

เพิ่มความมั่นใจในการเดินทาง การทำประกันเดินทางจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง เช่น เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

ประกันเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือไม่? │Smile Insure


ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในต่างประเทศมีราคาสูงมาก การทำประกันเดินทางจะช่วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ โดยประกันเดินทางจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินที่กำหนด

ได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉิน ประกันเดินทางบางประเภทให้ความคุ้มครองการช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

ประกันเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือไม่? │Smile Insure


ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายในการขอความช่วยเหลือจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย เป็นต้น สามารถใช้ยื่นขอวีซ่าบางประเภทได้ การทำประกันเดินทางอาจเป็นหนึ่งในเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าบางประเภท เช่น วีซ่าเชงเก้น

 ประกันเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือไม่? │Smile Insure


ประเภทของประกันเดินทาง 

ประกันเดินทางสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ตามขอบเขตความคุ้มครอง ได้แก่

ประกันภัยการเดินทางในประเทศ  

เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง เช่น อุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยยานพาหนะ อุบัติเหตุจากการเดินเท้า เป็นต้น 

โดยให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ 

เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากกว่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง โดยให้ความคุ้มครองหลัก ดังนี้

 • ความคุ้มครองอุบัติเหตุ
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
 • ความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัว
 • ความคุ้มครองการช่วยเหลือฉุกเฉิน

นอกจากนี้ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศบางประเภทอาจให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น ความคุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบิน ความคุ้มครองการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ความคุ้มครองความสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง แต่ประกันเดินทางจะคุ้มครองกีฬาบางประเภทเท่านั้นและก็มีข้อยกเว้น

 ประกันเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือไม่? │Smile Insure


ประกันเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือไม่?

ประกันเดินทางส่วนใหญ่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน  แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของกรมธรรม์แต่ละฉบับ

ประเภทของประกันเดินทาง

 • ประกันภัยการเดินทางในประเทศ ประเภทนี้คุ้มครองเฉพาะกรณีอุบัติเหตุ ไม่ได้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากการเจ็บป่วย
 • ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ  ประเภทนี้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินทั้งจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย

วงเงินคุ้มครองประกันเดินทาง

วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรมธรรม์ ควรเลือกวงเงินที่เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลในประเทศที่เดินทางไป และประกันบางประเภทอาจมีการจำกัดวงเงินต่อครั้ง ต่อวัน หรือต่อการเดินทาง

เงื่อนไข

ประกันบางประเภทอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น ต้องแจ้งบริษัทประกันก่อนเข้ารับการรักษา หรือ ต้องรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย และประกันบางประเภทอาจไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลบางประเภท เช่น โรคเรื้อรัง หรือ การรักษาที่ยุ่งยาก

ประกันเดินทางส่วนใหญ่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน แต่ควรตรวจสอบรายละเอียดของกรมธรรม์ก่อนซื้อ และควรเลือกวงเงินคุ้มครองที่เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลในประเทศที่เดินทางไป ควรอ่านเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างละเอียดก่อนซื้อ

 ประกันเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือไม่? │Smile Insure


การเลือกซื้อประกันเดินทาง

การเลือกซื้อประกันเดินทางควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ระยะเวลาและสถานที่ของการเดินทาง
 • กิจกรรมที่วางแผนจะดำเนินการระหว่างการเดินทาง
 • งบประมาณที่มี

โดยควรเปรียบเทียบความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยของประกันเดินทางจากหลายบริษัท เพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด

 ประกันเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือไม่? │Smile Insure


ขั้นตอนการเคลมประกันเดินทาง

1. ติดต่อบริษัทประกันโดยเร็วที่สุด และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

2. เตรียมเอกสารที่จำเป็น โดยเอกสารการเคลม มีดังนี้

 • เอกสารเคลม มีดังนี้
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม
 • ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
 • ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
 • เอกสารเคลมเกี่ยวกับสายการบิน (ฉบับจริง)
 • เอกสารเคลมเกี่ยวกับทรัพย์สินสูญหาย (ฉบับจริง)
 • สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์- สำเนาบัตรประชาชน
 •  สำเนาหนังสือเดินทาง
 •  หลักฐานอื่นๆ

3. ส่งเอกสารให้บริษัทประกันพิจารณา

4. รับเงินค่าสินไหมทดแทน

หากบริษัทประกันพิจารณาว่าผู้เอาประกันมีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทน

เอกสารครบถ้วนบริษัทประกันจะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนให้

หมายเหตุ:

ขั้นตอนการเคลมประกันอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบริษัทประกัน ประเภทของประกัน

แนะนำให้ศึกษาข้อมูลในกรมธรรม์และติดต่อบริษัทประกันเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คำแนะนำเพิ่มเติมก่อนเดินทาง

1. ควรซื้อประกันเดินทางก่อนการเดินทาง

2. ควรพกบัตรประกันติดตัวไปด้วยเสมอ

3. ควรแจ้งบริษัทประกันทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

 ขอบคุณข้อมูลจาก

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ