โปรโมชั่นประกัน

ประกันภัยธุรกิจ SME Sabai

ประกันภัยธุรกิจ SME Sabai
ระยะเวลาโปรโมชั่น 01/09/2022 - 31/12/2023

ประกันภัยธุรกิจ SME Sabai

ให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าอย่างมั่นใจ ไร้กังวล ด้วย ประกันภัยธุรกิจ SME Sabai ที่รับประกันโดย บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 50,000,000 บาท

โดยแผนประกันธุรกิจ SME Sabai จะคุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุ ภัยจากการโจรกรรม การฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 รวมถึงคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติอย่างครอบคลุม ทั้ง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากควัน ภัยไฟป่า และภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆ 

จุดเด่นของประกันอัคคีภัยธุรกิจ SME Sabai

 • เบี้ยเริ่มต้นเพียง 2,260.-/ปี
 • มีแผนประกันที่เหมาะกับธุรกิจทุกประเภท
 • คุ้มครองการฉีดพ่นทำความสะอาดสำหรับฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 (ในกรณีผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้าง มีผลตรวจพบติดเชื้อไวรัสโควิด-19)
 • คุ้มครองเงินทดแทนการสูญเสียรายได้
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

ความคุ้มครองประกันภัยธุรกิจ SME Sabai ของคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย I SMILE INSURE


ความคุ้มครองแผนประกัน

ประกันภัยธุรกิจ SME Sabai โดยคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย I SMILE INSURE

หมายเหตุ: 

 • จำนวนเงินจำกัดความรับผิดในความคุ้มครองพิเศษในข้อ 1-9 ได้รวมอยู่ในวงเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ภายใต้ ความคุ้มครองหลักในข้อที่ 1
 • ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ความรับผิดของบริษัทฯ จะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ระบุไว้ภายใต้ความคุ้มครองหลักในข้อที่ 1

ความรับผิดส่วนแรกของหมวดความคุ้มครองพิเศษข้อ 1-8

 • 1,000 บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง สำหรับความคุ้มครองพิเศษ ข้อ 1-8อัตราเบี้ยประกันภัย

ร้านค้า และ ร้านเสริมสวย 

ประกันภัยธุรกิจ SME Sabai โดยคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย I SMILE INSURE

หมายเหตุ: 

 • รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนรับประกันภัย


ร้านอาหาร และ เครื่องดื่ม

ประกันภัยธุรกิจ SME Sabai โดยคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย I SMILE INSURE


ธุรกิจบริการ

ประกันภัยธุรกิจ SME Sabai โดยคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย I SMILE INSURE


โรงงานขนาดย่อม

ประกันภัยธุรกิจ SME Sabai โดยคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย I SMILE INSURE

เงื่อนไขพิเศษ

 1. คุ้มครองค่าใช้จ่ายค้ำหรือยัน รื้อถอน ขนย้ายของซากทรัพย์สินที่เสียหายจากภัยที่เอาประกันภัยในวงเงิน 10% ของทุนประกันภัย ไม่เกิน 100,000 บาท (Debris Removal Clause)
 2. เงื่อนไขพิเศษส่วนเฉลี่ยจากการประกันภัยต่ำกว่า 80% ของมูลค่าที่แท้จริง (80% Average clause)
 3. คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นพิษ ในวงเงิน 10,000 บาท ต่อคน และ 100,000 บาท ต่อเหตุการณ์ (Food and drink poisoning liability clause)
 4. คุ้มครองคำใช้จ่ายเร่งด่วนเพื่อซ่อมแซมหรือจัดหาของใหม่มาทดแทนทรัพย์สิน อาทิเช่น ค่าทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ค่าขนส่งทางอากาศ อย่างไรก็ตามต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทก่อน ในวงเงิน 10% ของทุนประกันภัย ไม่เกิน 500,000 บาท (Expediting Expenses clause)
 5. คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงของผู้เอาประกันภัย รวมไปถึงพนักงานของผู้เอาประกันภัยซึ่งได้กระทำการดับเพลิง ในวงเงิน 10% ของทุนประกันภัยไม่เกิน 500,000 บาท (Fire Extinguishing Expenses clause)
 6. คุ้มครองค่าเสียหายในการยับยั้ง หรือหยุดยั้งการลุกลามของอัคคีภัยในวงเงิน 200,000 บาท (Inhibition Costs Clause)
 7. ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ที่เป็นสิ่งของส่วนตัวสำหรับใช้สอย หรือสวมใส่ประจำวัน อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า แว่นตา เป็นต้น ซึ่งเก็บรักษาไว้ในอาคาร และความเสียหายนั้น เกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองหลัก ในวงเงิน 5,000 บาทต่อคน ไม่เกิน 100,000 บาท (Personal Effects)
 8. คุ้มครองค่าวิชาชีพตามความจำเป็นสำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจวิศวกรที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อการประเมินราคา ออกแบบ และการควบคุมงาน อันเกิดจากซ่อมแซม
 9. ทรัพย์สินที่เสียหาย อันเกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองหลัก ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (Professional Fee clause)

แนวทางพิจารณารับประกันภัย

1. อาคารที่ขอเอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 คอนกรีตล้วน
2. ทางบริษัทไม่สามารถพิจารณารับประกันภัย สำหรับ
• ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตอันตรายตามประกาศของ คปภ. เช่น เยาวราช สำเพ็ง จักรวรรดิ ชุมชนคลองเตย เป็นต้น
• สต็อกสินค้าประเภท โทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงอุปกรณ์ส่วนควบ

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับประกันภัยเป็นรายๆ ไป สำหรับ
• ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
• การขอเอาประกันภัยเฉพาะสต็อกสินค้าอย่างเดียว
• สำหรับประเภทธุรกิจ ได้แก่ ร้านขายเสื้อผ้า และร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
• สำหรับธุรกิจที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ชูเปอร์สโตร์

4. บริษัทขออนุญาตเข้าสำรวจภัยสำหรับธุรกิจบางประเภท โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป
5. ในกรณีที่ต้องการซื้อจำนวนจำกัดความรับผิดของภัยน้ำท่วม ที่มากกว่า 10,000 บาท ทางบริษัทขอพิจารณารับประกันภัยตามเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของแต่ละสถานที่เอาประกันภัยที่ขอซื้อความคุ้มครอง ตามที่บริษัทฯ กำหนด
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเอกสารชุดนี้ ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติมจากเอกสารฉบับเต็ม

สอบถามเบี้ยประกัน

ข้อมูลประกันภัย

ข้อมูลการติดต่อ

*กรณีเร่งด่วน กรุณาติดต่อทาง
@SmileInsure  หรือ  02-233-9999