โปรโมชั่นประกัน

ประกันภัยบ้านอุ่นใจ

ประกันภัยบ้านอุ่นใจ
ระยะเวลาโปรโมชั่น 15/02/2021 - 30/01/2024

ประกันภัยบ้านอุ่นใจ

ทางเลือกใหม่ที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการทำประกันบ้าน SMILE INSURE ขอแนะนำ “ประกันภัยบ้านอุ่นใจ” แบบประหยัด สำหรับรายย่อย (Micro Insurance) แผนประกันที่ให้ความคุ้มครอง แบบเหมาจ่ายราคาเดียว 500 บาท/ปี คุ้มครองที่อยู่อาศัยจาก 3 ภัยพื้นฐาน ทั้ง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัยขึ้นอยู่กับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง

จุดเด่น

 • เบี้ยราคาเดียว 500 บาท/ปี 
 • คุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด
 • คุ้มครอง ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท/ปี
 • ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ

ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกัน

ตารางความคุ้มครองด้านล่าง เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ประกันภัยบ้านอุ่นใจ จากวิริยะประกันภัย | Smile Insure

ประกันภัยบ้านอุ่นใจ จากวิริยะประกันภัย | Smile Insure


ข้อยกเว้นสำคัญ

 • ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย
 • ภายจากการแผ่รังสี ภัยจากนิวส์เคลียร์ และการระเบิดของกัมมันตภาพรังสี
 • ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สินโดยคำสั่งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

เงื่อนไขที่สำคัญ

 1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หากพบว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริงจะทำให้กรมธรรม์ประกันภัยไม่มีผลบังคับตั้งแต่ต้น
 2. เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และส่งรายละเอียดความเสียหายให้บริษัทภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเกิดความเสียหาย
 3. หากเกิดความเสียหายบริษัทจะชดใช้ตามความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
 4. บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหากความเสียหายเกิดขึ้นจากการทุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือ เกิดจากการกระทำโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์
 5. การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้แก่บุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และบริษัทจะต้องรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่