บทความ | ข่าวสาร

1 เม.ย. 63! ปรับความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ใหม่ จ่ายขั้นต่ำ 500,000 บาท

1 เม.ย. 63! ปรับความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ใหม่ จ่ายขั้นต่ำ 500,000 บาท
13/04/2020  ข่าวสาร


1 เม.ย. 63! ปรับความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ใหม่ จ่ายขั้นต่ำ 500,000 บาท 

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. ปรับเพิ่มการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ ประกันภัย พ.ร.บ.ใหม่ จ่ายขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 บาท รวมกันสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

1 เม.ย. 63! ปรับความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ใหม่ จ่ายขั้นต่ำ 500,000 บาท │Smile Insure

สำนักงาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมพิจารณาปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทั้งการประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ โดยการปรับเพิ่มจำนวนเงินความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ ประกันภัย พ.ร.บ. กรณีผู้ประสบภัยจากรถเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ จากเดิมที่คุ้มครอง 200,000 - 300,000 บาท เพิ่มเป็น 200,000 - 500,000 บาท โดยไม่มีการปรับเพิ่มค่าเบี้ยประกันภัย 

และปรับความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยกำหนดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีบุคคลภายนอกเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 ถึง 2 ล้านบาท

1 เม.ย. 63! ปรับความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ใหม่ จ่ายขั้นต่ำ 500,000 บาท │Smile Insure

หากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทางรถ จะได้รับความคุ้มครองทั้งจากประกันภัย พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ รวมกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาทต่อราย นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันอีกด้วย

การพิจารณาปรับเพิ่มชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับประชาชนที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และลดปัญหาความขัดแย้งในการตีความเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ