บทความ | สาระประกันภัย

เบอร์โทรแจ้งเคลม - วิธีเคลม "ประกันการเดินทาง" ของบริษัทประกันภัยต่างๆ

เบอร์โทรแจ้งเคลม - วิธีเคลม "ประกันการเดินทาง" ของบริษัทประกันภัยต่างๆ
12/05/2023  สาระประกันภัย

เบอร์โทรแจ้งเคลม - ประกันการเดินทาง

บริษัทประกันเบอร์โทรแจ้งเคลม
  แอกซ่า  02-118-8111
   วิริยะ   1557
  กรุงเทพ   02-285-8888
  ชับบ์สามัคคี   02-611-4455
  ธนชาต   02-308-9300
  คุ้มภัยโตเกียวมารีน   02-257-8000
  MSIG  1259
  เมืองไทย   1484
  เออร์โก (ไทยศรี)   1219
  LMG  1790
  อินทร  02-642-5353
    นวกิจ   1748
  อลิอันซ์ อยุธยา    1292
  ไทยวิวัฒน์  1231
  ทิพยประกันภัย   1736 


วิธีการเคลมประกันการเดินทาง 

กรณีเที่ยวบินล่าช้า (Flight Delay)

ในกรณีนี้ ต้องยื่นเคลมกับบริษัทประกันภายใน 30 วันนับตั้งแต่เกิดเหตุ โดยเตรียมเอกสารดังนี้

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 2. สําเนาหนังสือเดินทาง
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 4. เอกสารยืนยันความเสียหายจากสายการบิน ที่บอกสาเหตุและระยะเวลาที่ล่าช้าของเที่ยวบิน
 5. ตั๋วเครื่องบิน

ในบางกรณี ประกันจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายจำเป็นที่เกิดขึ้น เช่น ค่าอาหาร โรงแรม ที่พักต่างๆ ต้องเตรียมใบเสร็จฉบับจริงเพื่อใช้ยืนยัน

กรณีการเป๋าเดินทางชำรุด / สูญหาย

ในกรณีเกิดการชำรุด หรือ สูญหายจากการขนส่งของสายการบิน หรือการขนย้ายกระเป๋าของโรงแรม ต้องยื่นเคลมกับบริษัทประกันภายใน 30 วันนับตั้งแต่เกิดเหตุ โดยเตรียมเอกสารดังนี้

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 2. สําเนาหนังสือเดินทาง
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 4. เอกสารยืนยันความเสียหาย
 5. ใบแจ้งความ (ในกรณีกระเป๋าสูญหาย)
 6. เอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น


กรณีเจ็บป่วย

การแจ้งเคลมกรณีเจ็บป่วย แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

 1. การเคลมกรณีเจ็บป่วยในประเทศ
 2. การเคลมกรณีเจ็บป่วยต่างประเทศ

ซึ่งทั้ง 2 กรณีจะมีวิธีการแจ้งเคลมที่ต่างกันเล็กน้อยดังนี้

การเคลมกรณีเจ็บป่วยในประเทศ / ต่างประเทศ สามารถเคลมแบบไม่ต้องสำรองจ่าย (Fax Claim) หรือสำรองจ่ายไปก่อน ในกรณีฉุกเฉินไปก่อนได้ 

หากเกิดเหตุต้องสำรองจ่ายไปก่อน ผู้เอาประกันสามารถยื่นเรื่องขอเงินคืน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ประกันเพื่อแจ้งเคลม พร้อมเตรียมเอกสารดังนี้

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
 3. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง 
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารที่ระบุชื่อผู้ทำประกันเป็นเจ้าของบัญชี
 6. เอกสารอื่น ๆ กรณีกรณีบริษัทประกันภัยร้องขอเพิ่มเติม

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ